Financial Close : conform de modelovereenkomst

Financial Close (conform RGD juli 2009)

(a) Financial Close moet plaatsvinden binnen drie maanden na de Contractdatum. Als Financial Close als gevolg van een Bijzondere Omstandigheid of een
Verstoring van de Financiële Markten niet binnen drie maanden na de
Contractdatum kan plaatsvinden, wordt de termijn voor het bereiken van
Financial Close verlengd tot en met de dag gelegen 10 Werkdagen na de dag waarop de Bijzondere Omstandigheid of de Verstoring van de Financiële
Markten niet meer aan het bereiken van Financial Close in de weg staat. Als de
termijn voor het bereiken van Financial Close als gevolg van de Bijzondere
Omstandigheid of de  Verstoring van de Financiële Markten met meer dan [180
Kalenderdagen] is verlengd, heeft de Opdrachtgever het recht de
Overeenkomst te beëindigen. Bij een beëindiging van de Overeenkomst op
deze grond, zijn Partijen elkaar geen vergoeding verschuldigd.

(b) De datum van Financial Close moet worden vastgesteld in overleg met de
Opdrachtgever.

(c) Op de datum van Financial Close moeten de Opdrachtgever en de
Opdrachtnemer de Directe Overeenkomst aangaan met de Security Agent.

(d) De Opdrachtnemer moet op de datum van Financial Close aan de
Opdrachtgever een door de Facility Agent / Intercreditor Agent ondertekende
Bevestiging van Financial Close overhandigen overeenkomstig het in Bijlage 7
(Modellen), Deel 4 (Bevestiging van Financial Close) opgenomen model.

(e) Op de datum van Financial Close moeten de Opdrachtgever en de
Opdrachtnemer de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding en de Gewogen
Gemiddelde Vermogenskostenvoet vastleggen overeenkomstig het in Bijlage 7
(Modellen), Deel 5 (Vastlegging BBV en Gewogen Gemiddelde
Vermogenskostenvoet) opgenomen model.

(f) De Opdrachtnemer moet 20 Werkdagen na de datum van Financial Close aan
de Opdrachtgever een volledige, als afschrift door de Opdrachtnemer
gewaarmerkte, kopie (al dan niet op een cd-rom) overhandigen van de
Financieringsovereenkomsten en de Overeenkomsten van
Aandeelhouderslening. De Opdrachtnemer mag zonder voorafgaande
toestemming van de Opdrachtgever vanaf de datum van Financial Close tot en
met de Einddatum geen andere zekerheden op rechten van de Opdrachtnemer
tegenover de Opdrachtgever op grond van deze Overeenkomst verschaffen
dan zoals bepaald in de Financieringsovereenkomsten op de datum van
Financial Close.