Duurzame bedrijfsprocessen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied. MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties. MVO is maatwerk. Voor iedere onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.
MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. De onderneming zoekt naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven. Bron: mvonederland ISO 26000
De ISO 26000 is een internationale norm voor MVO. De norm dient als hulpmiddel bij de implementatie van MVO binnen organisaties. Het helpt organisaties te bepalen wat MVO voor hen betekent en hoe ze dit structureel kunnen invoeren. De norm kan gebruikt worden om te komen tot een zelfverklaring, met de eventuele mogelijkheid tot externe verificatie. De NPR 9026 dient daarbij als handleiding en beschrijft het proces voor het voorbereiden, vaststellen en onderhouden van een zelfverklaring. MVO Certificering
Zoals hiervoor beschreven leidt de ISO 26000 slechts tot een zelfverklaring. Door certificering toont een bedrijf aan dat het volgens het MVO gedachtegoed onderneemt. Dit kan bedrijven bijvoorbeeld voordeel opleveren bij de gunning van projecten. Hoe kunt u uw bedrijf dan certificeren t.a.v. MVO? Er zijn verschillende keurmerken die het MVO-gehalte van een bedrijf kunnen uitdrukken in een certificaat. Hieronder staan er enkele omschreven:

Handige tools
Daarnaast is er een veelheid aan handige tools voorhanden die bedrijven helpen meer inzicht te krijgen in MVO. Hieronder staan er enkele omschreven:

SA8000
De SA8000 is een internationale richtlijn voor Social Accountability. Het is een van de leidende standaards voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is gebaseerd op conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO, de universele verklaring van de rechten van de mens, de VN conventie voor de rechten van kinderen. Het verschil met de ISO 26000 is dat de SA8000 zich vooral richt op de ‘people’ component van people planet profit. Bedrijven die concreet invulling willen geven aan de sociale omstandigheden binnen hun onderneming of keten kunnen deze richtlijn gebruiken. Daarnaast kan naleving van de SA8000, in tegenstelling tot de ISO 26000, leiden tot certificering. De SA8000 standaard bevat voorschriften met betrekking tot kinderarbeid, gedwongen arbeid, veiligheid en gezondheid, vakbondsvrijheid en recht op collectieve onderhandelingen, discriminatie, disciplinaire maatregelen, werktijden, beloning en management en monitoring. ISO 9001
De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of een bedrijf voldoet aan de eisen van klanten, de wet- en regelgeving die van toepassing is op haar producten of diensten en op de eisen van het bedrijf zelf. Het continu verbeteren van de organisatie staat centraal binnen de norm. De organisatie moet aangeven hoe zij voortdurend met verbeteren bezig is. Certificering voor de ISO 9001 is mogelijk. De ISO 9001 wordt vaak omschreven als:

  • zeg wat je doet
  • doe wat je zegt
  • bewijs het

ISO 14001
De ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem moet voldoen. De ISO 14001 kan gebruikt worden om de milieu-effecten (milieurisico’s) van de bedrijfsvoering te beheersen en/of te verminderen. Zo kan er op kosten worden bespaard,bijvoorbeeld door minder energie, water en grondstoffen te gebruiken en door het voorkomen van boetes. Via een milieumanagementsysteem kan een bedrijf structureel aandacht besteden aan het onderwerp ‘milieu’ binnen de eigen bedrijfsvoering. De volgende uitgangspunten staan hierbij centraal:

  • voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersing van milieurisico’s;
  • streven naar permanente verbetering van de milieuprestaties van uw organisatie.

ISO 50001
De ISO 50001 is een internationale norm voor Energie Management Systemen. De norm kan gebruikt worden om de energieprestaties op een systematische wijze te beheersen, te verbeteren en te onderhouden. Door het invoeren van een energie management systeem kan een organisatie besparen op de energiekosten en bijdragen aan broeikasgasreductie. Wanneer energie een belangrijk milieuaspect is kunnen bedrijven er voor kiezen om (in aanvulling op de ISO 14001) ISO 50001 te gebruiken. De ISO 50001 sluit aan bij de ISO 14001 en is ook te gebruiken in combinatie met de ISO 9001. OHSAS 18001
De OHSAS 18001 is een internationale norm voor arbeidsomstandigheden. OHSAS staat voor ‘Occupational Health and Safety Assessment Series’. De OHSAS 18001 kan gebruikt worden voor het opzetten van een arbomanagementsysteem. Hiermee kunnen bedrijven aantonen dat de arbeidsomstandigheden goed op orde zijn, de risico’s geïnventariseerd en geëvalueerd worden en de medewerkers gestimuleerd worden om te leren van ervaringen. Plan-Do-Check-Act
Kenmerkend voor een managementsystemen als de SA8000, ISO 9001, ISO14001, ISO 50001, OHSAS 18001 is de ‘plan-do-check-act’ cyclus. Deze cyclus staat ook wel bekend als de Kwaliteitscirkel van Deming:

  • PLAN: Kijk naar huidige werkzaamheden en ontwerp een plan voor de verbetering van deze werkzaamheden. Stel voor deze verbetering doelstellingen vast.
  • DO: Voer de geplande verbetering uit in een gecontroleerde proefopstelling.
  • CHECK: Meet het resultaat van de verbetering, vergelijk deze met de oorspronkelijke situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen.
  • ACT: Bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten bij CHECK

 

bron : http://www.sbrcurnet.nl/producten/infobladen/duurzame-bedrijfsprocessen